شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا عضو شبکه شد

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا عضو شبکه شد

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عضویت شبکه بهینه کاوی ایران درآمد. همچنین این شرکت بسته مقایسه ای شاخص های عملکردی مالی، اقتصادی و بهره وری در مقایسه با 3 شرکت رقیب خود را به مدت یکسال دریافت کرد. این شرکت اقدام به دریافت گزارش مقایسه ای سنجش ادراک کارکنان کرد. این گزارش به مدل هی گروپ اندازه گیری شده و با چهار میانگین شرکت های هم اندازه (تعداد شاغلین)، هم صنعت، هم استانی و کل شرکت های اندازه گیری ایرانی انجام خواهد شد.

پتروشیمی غدیر عضویت خود را تمدید کرد

پتروشیمی غدیر عضویت خود را تمدید کرد

شرکت پتروشیمی غدیر عضویت خود در شبکه بهینه کاوی ایران را تمدید کرد، این شرکت با پرداخت حق عضویت در این شبکه دسترسی سالانه به بیش از 160 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری به دو نرخ جاری (اعداد صورت مالی حسابرسی شده) و نرخ ثابت (تورم زدایی شده) اطلاعات خود شرکت و میانگین گروه پتروشیمی را دریافت کرد. همچنین این شرکت می تواند گزارش تحلیل فاصله ساختار دارایی خود را در مقایسه با دو شرکت رقیب خارجی به طور رایگان مقایسه نماید. این شرکت علاوه بر عضویت در شبکه اقدام به دریافت برخی از خدمات شبکه بهینه کاوی ایران کرد که با توجه به کامل نشدن اطلاعات مالی شرکت ها برای سال مالی 97، همچنان منتظر دریافت خدمات میباشد.

بیمه پارسیان عضویت خود را تمدید کرد

بیمه پارسیان عضویت خود را تمدید کرد

بیمه پارسیان عضویت خود در شبکه بهینه کاوی ایران را تمدید کرد، این شرکت با پرداخت حق عضویت در این شبکه دسترسی سالانه به بیش از 160 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری به دو نرخ جاری (اعداد صورت مالی حسابرسی شده) و نرخ ثابت (تورم زدایی شده) اطلاعات خود شرکت و میانگین گروه بیمه را دریافت کرد. همچنین این شرکت می تواند گزارش تحلیل فاصله ساختار دارایی خود را در مقایسه با دو شرکت رقیب خارجی به طور رایگان مقایسه نماید. این شرکت علاوه بر عضویت در شبکه اقدام به دریافت برخی از خدمات شبکه بهینه کاوی ایران کرد که با توجه به کامل نشدن اطلاعات مالی شرکت ها برای سال مالی 97، همچنان منتظر دریافت خدمات میباشد.

پتروشیمی امیر کبیر عضویت خود را تمدید کرد

پتروشیمی امیر کبیر عضویت خود را تمدید کرد

شرکت پتروشیمی امیر کبیر عضویت خود در شبکه بهینه کاوی ایران را تمدید کرد، این شرکت با پرداخت حق عضویت در این شبکه دسترسی سالانه به بیش از 160 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری به دو نرخ جاری (اعداد صورت مالی حسابرسی شده) و نرخ ثابت (تورم زدایی شده) اطلاعات خود شرکت و میانگین گروه پتروشیمی را دریافت کرد.

سایپا یدک عضو شبکه بهینه کاوی شد وخدمات این شرکت را دریافت نمود

سایپا یدک عضو شبکه بهینه کاوی شد وخدمات این شرکت را دریافت نمود

شرکت سایپا یدک عضویت خود در شبکه بهینه کاوی ایران را تمدید کرد، این شرکت با پرداخت حق عضویت در این شبکه دسترسی سالانه به بیش از 160 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری به دو نرخ جاری (اعداد صورت مالی حسابرسی شده) و نرخ ثابت (تورم زدایی شده) اطلاعات خود شرکت و میانگین گروه خود را دریافت کرد. همچنین این شرکت می تواند گزارش تحلیل فاصله ساختار دارایی خود را در مقایسه با دو شرکت رقیب خارجی به طور رایگان مقایسه نماید. همچنین این شرکت خدمات شبکه بهینه کاوی ایران را دریافت نمود.

نیروگاه زاگرس کوثر عضو شبکه بهینه کاوی شد.

نیروگاه زاگرس کوثر عضو شبکه بهینه کاوی شد.

نیروگاه زاگرس کوثرعضویت خود در شبکه بهینه کاوی ایران را تمدید کرد، این شرکت با پرداخت حق عضویت در این شبکه دسترسی سالانه به بیش از 160 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری به دو نرخ جاری (اعداد صورت مالی حسابرسی شده) و نرخ ثابت (تورم زدایی شده) اطلاعات خود شرکت و میانگین گروه خود را دریافت کرد. همچنین این شرکت می تواند گزارش تحلیل فاصله ساختار دارایی خود را در مقایسه با دو شرکت رقیب خارجی به طور رایگان مقایسه نماید. این شرکت علاوه بر عضویت در شبکه اقدام به دریافت برخی از خدمات شبکه بهینه کاوی ایران کرد که با توجه به کامل نشدن اطلاعات مالی شرکت ها برای سال مالی 97، و خدماتی را دریافت کرد. در ادامه این شرکت در مسابقه ملی بهینه کاوی شرکت نمود.