گزارش شاخص های بهره وری

گزارش اندازه گیری ارزش افزوده و شاخص های بهره وری

سرفصل های گزارش به شرح زیر است:
1- بررسی ارزش افزوده شرکت در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن
2- بررسی بهره وری رقابت پذیری هزینه نیروی کار در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن
3- بررسی بهره وری سرمایه در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن
4- بررسی بهره وری کل عوامل در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن
5- بررسی بهره وری انرژی در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن
6- بررسی بهره وری دارایی های ثابت در مقایسه با 4 شرکت رقیب و میانگین صنعت و مشخص شدن علل ریشه ای تغییرات آن

نمونه گزارش ارزش افزوده و شاخص های بهره وری