گزارش تحلیل فاصله داخلی

گزارش تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای داخلی

سرفصل های گزارش تحلیل فاصله داخلی به شرح زیر است:
1- ساختار دارایی
2- ساختار بدهی
3- ساختار فروش
4- نسبت های مالی
5- ساختار ارزش افزوده
6- ساختار هزینه های سربار
7- ساختار جبران خدمات
8- هزینه های مواد
9- هزینه های انرژی

(دانلود نمونه گزارش تحلیل فاصله داخلی)