گزارش تحلیل فاصله خارجی

گزارش تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای خارجی

سرفصل های گزارش تحلیل فاصله خارجی به شرح زیر است:
1- ساختار دارایی
2-ساختار بدهی
3- ساختار فروش
4- نسبت های مالی

(دانلود نمونه گزارش تحلیل فاصله خارجی)