همکاری با ما

اولین مزیت پیوستن به تیم شبکه ی بهینه کاوی ایران حضور در مجموعه ایست که برای اولین بار در ایران فعالیت های بنچ مارکینگ را به صورت تخصصی انجام میدهد. شبکه ی بهینه کاوی ایران میداند که سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی آن است؛ لذا جذب افراد متخصص، متعهد و پر از انگیزه را در اولویت جذب سازمان قرار داده است. جهت پیوستن و همکاری با شبکه ی بهینه کاوی ایران فرم همکاری را با دقت پر کرده و به آدرس ایمیل INFO@IRBN.IR ارسال نمایید.

http://irbn.ir/wp-content/uploads/2019/05/فرم-همکاری-2.pdf