شرکت ملی گاز ایران عضویت خود را تمدید کرد

شرکت ملی گاز ایران عضویت خود را تمدید کرد

شرکت ملی گاز ایران همچون سال های قبل عضویت خود را در شبکه بهینه کاوی ایران تمدید کرد.