شرکت البرز دارو عضویت خود را تمدید کرد

شرکت البرز دارو عضویت خود را تمدید کرد

شرکت البرز دارو نیز همچون سال های قبل عضویت خود را تمدید کرد. این شرکت همزمان با عضویت، گزارش تحلیل فاصله خارجی در مقایسه با شرکت های sunpharma, lupin, hikma دریافت کرد