دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 2

شبکه جهانی بهینه کاوی با ماموریت توسعه جنبه های کاربردی بهینه کاوی در سازمان های مختلف در دنیا در حال فعالیت می باشد، خدمات این شبکه با هدف تسهیل یادگیری سازمان‌ها از تجربه های موفق و سازمان های مشابه داخلی و خارجی و با ارایه مدل کاربردی TRADE در بین اعضای خود ارایه می شود. استفاده از ابزار بهینه کاوی جهت یادگیری از best practice های موجود، در داخل و یا خارج از کشور و برای بهبود حوزه ای خاص می باشد که به این منظور از متدولوژی بین المللی TRADE استفاده می شود. این متدولوژی مورد تایید شبکه جهانی بهینه کاوی بوده و از آنجاییکه برای استفاده از شریک خارجی احتمالی مورد نیاز می توان از زیرساخت اطلاعاتی این شبکه جهانی استفاده نمود، لذا ضروری است که اجرای مقدمات کار برای انجام یک پروژه بهینه کاوی بر مبنای یک متد بین المللی انجام شود. شبکه بهینه کاوی ایران در همکاری با سازمان ها در اجرای پروژه بهینه کاوی، وظیفه برگزاری دوره های آموزشی مختص هر مرحله که معمولا حداکثر در طی یک روز کاری برگزار خواهد شد و در ادامه ارایه خدمات کوچینگ در اجرای هر مرحله و حصول اطمینان از اجرای صحیح آن را بر عهده دارد و در ادامه نیز پس از اتمام مراحل ابتدایی، در گام های مربوط به پیدا کردن شریک بهینه کاوی مناسب برای سازمان، انجام برخی از نظرسنجی ها در طی فرایند بهینه کاوی و همچنین سازماندهی اجرای یک تور بهینه کاوی و یا نشست ارایه تجربه موفق در سطح داخلی و یا خارجی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. لذا شبکه بهینه‌کاوی ایران آمادگی دارد با ارایه خدمات coaching در اجرای یک پروژه بهینه کاوی در سازمان در یک موضوع خاص، علاوه بر بهره مند نمودن سازمان از فواید اجرای این پروژه تیم اجرایی مجربی نیز جهت انجام انواع پروژه های بهینه کاوی در سازمان در سایر حوزه‌ها تربیت نماید.

اهداف برگزاری دوره:

  • آموزش مدل کاربردی بهینه کاوی (TRADE) مورد تایید شبکه جهانی بهینه کاوی با اعطای گواهینامه رسمی GBN در دوره ای دو روزه
  • یادگیری این متدلوژی و تجهیز مدیران ارشد برای طرح ریزی پروژه های بهینه کاوی و طریح ریزی اولیه پروژه های بنچ مارکینگ سازمان می باشد.

 

به منظور انتقال دانش در این روش بین المللی در هر گام یک دوره آموزشی حداکثر یک روزه برگزار خواهد شد و کارهای لازم جهت اجرا در هر مرحله تعریف خواهد شد که توسط کارشناسان سازمان اجرا خواهد شد. به طور معمول اجرای پروژه های کوچک بهینه کاوی بین 1 تا 3 ماه طول خواهد کشید که بین 5 تا 10 روز کاری نمایندگان شبکه بهینه‌کاوی ایران نیز در سازمان حضور خواهند داشت و پروژه های بزرگ بهینه کاوی نیز بین 6 تا 12 ماه طول خواهد کشید که نمایندگان شبکه بهینه‌کاوی ایران نیز بین 20 تا 30 روز کاری در سازمان حضور خواهند داشت.

رزومه استاد دوره:

حسن فروزان فرد