برگزاری تورهای یادگیری بهینه کاوی

برگزاری تورهای یادگیری بهینه کاوی

شبکه بهینه کاوی ایران در نظر دارد در راستای اشاعه فرهنگ به اشتراک گذاری تجارب موفق با هدف حل مسایل تورهای بهینه کاوی با موضوعات درخواستی سازمان های ایرانی برگزار نماید شماره تماس : 43089400-3