اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

احسان جنتی فرد رییس هیات مدیره
حسن فروزان فردنایب رییس هیات مدیره
پریسا فرمانیمدیرعامل
محمد امین کرمی عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی