شبکه بهینه کاوی ایران در راستای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ بهینه کاوی، اقدام به فروش کتاب بهینه کاوی می کند. این کتاب که نوشته "تیم استیپن هرست است در سه جلد تالیف شده که می تواند راهنمایی جامع برای بهینه کاوی در سازمان ها و صنایع باشد.جلد اول این کتاب با شرح مفاهیم بهینه کاوی و انواع روشهای آن آغاز شده و سپس به جنبه مدیریتی آن (نحوه حمایت و مدیریت پروژه های بهینه کاوی ) می پردازد. جلد دوم و سوم به تفصیل به چگونگی اجرای موفقیت آمیز یک پروژه بهینه کاوی پرداخته شده است.

جلد قیمت
اول ۶۴۰۰۰
دوم ۹۶۰۰۰
سوم ۹۲۰۰۰

 

همچنین این شبکه با همکاری انجمن تعالی کسب وکار ایران، کتاب "توسعه محصول جدید _ بهینه کاوی های فرایندی و سنجه های عملکرد" نوشته دکتر اسکات جی ادگت را نیز ارایه می دهد. این کتاب که توسط سید جواد حسینی، محمدحسین کریمی گوارشکی و ایرج معصومی باران ترجمه شده است، به مطالعه آن دسته از سازمانهایی پرداخته که بهترین نحو فرایند توسعه محصول جدید را استقرار داده اند و بهترین تجربیات آن ها را مورد بهینه کاوی قرار داده است. موضوعات کلیدی که در این خصوص مورد بحث قرار می گیرد شامل سنجه های عملکرد، استانداردها و فعالیت های مرتبط با فرایند، حاکمیت درگاهی و موضوعات مرتبط با فرهنگ توسعه محصول جدید می باشد.

قیمت هر جلد از این کتاب ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد

جهت تهیه این کتاب ها با ما تماس بگیرید    88531491

 

logo-samandehi