منطق رتبه بندی اعضا

رتبه بندی اعضای شبکه بهینه کاوی ایران بر اساس یک منطق ۱۰۰ امتیازی به صورت سالیانه صورت می پذیرد. که با توجه جدول زیر سطح عضویت هر سازمان بین ۱ تا ۵ ستاره مشخص می شود. 

سطح عضویت رتبه سازمان ردیف

سطح یک

۸۱ – ۱۰۰ ۱

سطح دو

۶۱ – ۸۰ ۲

سطح سه

۴۱ – ۶۰ ۳

سطح چهار

۳۱ – ۴۰ ۴

سطح پنج

زیر ۳۰ ۵

 

logo-samandehi