فهرست اعضای حقوقی

شبکه بهینه کاوی ایران جهت ارایه بهتر، سریعتر و سفارشی تر خدمات بنچ مارکینگ، و نیز به منظور دنبال کردن رسالت خود مبنی بر ترویج فرهنگ استفاده از ابزار بهینه کاوی، از ابتدای سال ۹۵ اقدام به عضوگیری می کند تا از این طریق دسترسی به شبکه ای از کارشناسان و متخصصان هر صنعت جهت مقایسه و الگوبرداری محقق شود. لذا به منظور تشویق و ترغیب اعضا، هر شرکت عضو بر اساس معیارهای مختلف رتبه بندی شده و بر اساس آن برای اعضا در سطوح مختلف تخفیف و پیشنهادهای ویژه خواهد داشت.

 

تعداد اعضا سطح عضویت
 

۲

۸

۵

۲۴

 

لازم به ذکر است که هر شرکت بر اساس میزان و سابقه همکاری با شبکه بهینه کاوی ایران رتبه بندی شده و در سطوح یک تا پنچ طبقه بندی می شوند. 

logo-samandehi