فهرست اعضای چهار ستاره

نام سازمان لوگوی سازمان نماینده سازمان عکس نماینده سمت تاریخ عضویت
پتروشیمی مارون مهندس زارع نژاد   ۹۵٫۰۲٫۰۶
گروه صنعتی بارز امین میرزا مطلبی زاده   مدیر اداره مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید ۹۵٫۱۱٫۱۲

 

logo-samandehi