شرایط عضویت

  • تکمیل و ارسال فرم مربوط به عضویت
  • ارسال یک قطعه عکس پرسنلی با کیفیت بالا
  • واریز وجه عضویت (میزان مبلغ قابل پرداخت در فرم های عضویت آورده شده است)
  • تایید عضویت از سمت شبکه بهینه کاوی ایران
  • تهیه و ارسال کارت و گواهینامه عضویت

دانلود فرم عضویت حقوقی

دانلود فرم عضویت حقیقی

دانلود فرم عضویت دانشجویی

logo-samandehi