دوره سطح ۲

دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) _ سطح ۲

شبکه بهینه کاوی ایران در نظر دارد در حاشیه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و جایزه ملی بهینه کاوی ، کارگاه ها و دوره های آموزشی مفیدی را برگزار کند. این دوره ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم و تعاریف بهینه کاوی و عملیاتی نمودن ابزار بهینه کاوی در سطوح مختلف سازمانی کارایی دارد. لازم به ذکر است که تنها افرادی که گواهینامه سطح ۳ را دارند می توانند در دوره سطح ۲ شرکت کنند.

هدف:
تربیت کارشناس بهینه کاوی(بنچ مارکینگ) سطح ۲ با قابلیت های زیر:

۱٫ استفاده از ظرفیت های عملیاتی بین المللی، منطقه ای و ملی در زمینه بهینه کاوی

۲٫ استفاده از مراجع و مآخذ مطالعاتی بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی

۳٫ ایجاد انگیزه در مدیران و کارشناسان به منظور بهره گیری از رویکرد بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) از طریق ترویج و تشریح بهینه کاوی

۴٫ مشارکت ارزش افزا در پروژه های بهینه کاوی

۵٫ ایجاد شبکه ای از متخصصین کشور به منظور اجرای فرآیندهای بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) در صنایع مختلف