درخواست انجمن تعالی کسب و کار ایران مبنی بر اجرای تور بنچ مارکینگ

انجمن تعالی کسب و کار ایران با ارسال نامه ای درخواست خود را مبنی بر اجرای تور بنچ مارکینگ به شبکه بهینه کاوی ایران اعلام کرده است.در جلسه ای که هفته گذشته مدیر عامل شبکه بهینه کاوی با آن سازمان داشتند ، راجب اولین فاز اجرایی آن صحبت شد.

logo-samandehi