جلسه مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران با مدیران “بیمه پارسیان”

در تاریخ ۹۶٫۱۰٫۶ جلسه ای بین مدیر عامل و معاونت خدمات به اعضای شبکه بهینه کاوی ایران و مدیربرنامه ریزی و مطالعات راهبردی و دو تن از مدیران منابع انسانی برگزار شد. گزارش شاخص های بهینه کاوی رضایت کارکنان تهیه شده توسط کارشناسان شبکه تحویل ایشان گردید.

logo-samandehi