تعرفه ارائه گزارش بهینه کاوی شاخص های رضایت کارکنان

تعداد شاغلین تعرفه_ریال
زیر ۱۰۰ نفر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بالاتر از ۱۰۰۰ نفر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

logo-samandehi