برگزاری جلسه با شرکت افرانت با حضور مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران

در تاریخ ۹۶٫۸٫۲۷ جلسه ای با حضور مدیر عاملین شبکه بهینه کاوی ایران و شرکت افرانت و همچنین معاونت خدمات به اعضای شبکه بهینه کاوی برگزار شد. و در پی آن شرکت افرا نت درخواست انجام گزارش تحلیل فاصله داخلی در چهار سرفصل را از شبکه بهینه کاوی ایران داشته است.

logo-samandehi