ارایه گزارش تحلیل فاصله داخلی شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

بنا به در خواست شرکت پتروشیمی برزویه برای دریافت گزارش تحلیل فاصله داخلی و مقایسه شاخص های عملکرد مالی با سه شرکت پتروشیمی مشابه خود، تهیه این گزارش در دست اقدام قرار گرفته به نماینده این شرکت در شبکه بهینه کاوی ایران ارایه شد. شرکت پتروشیمی برزویه از اعضای یک ستاره شبکه می باشد.

logo-samandehi